นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

             ด้วยห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู.อาร์.พี. มาร์เก็ตติ้ง มีความมุ่งมั่น และตั้งปณิธานที่จะเป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่าย เสื้อผ้าแฟชั่นที่มีคุณภาพสูงระดับ World Class ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมุ่งมันในความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมขึ้นเพื่อให้พนักงานยึดถือ และปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. บริษัทฯ มุ่งเน้นการป้องกันการเกิดปัญหา และพัฒนาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

2. บริษัทฯ ได้มีการจัดการด้านศึกษา เรียนรู้ พัฒนาและทบทวน ผลกระทบที่เกิดจากทุกกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัทฯ

3. บริษัท ให้มีการสนับสนุน จัดสรรทรัพยากรบุคลากร งบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม การจัดกิจกรรมส่งเสริม และมุ่งเน้นเพื่อพัฒนางานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงาน

4. ลดปริมาณและปรับปรุงของเสียในบริษัทที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง

5. นโยบายสิ่งแวดล้อม จะสื่อสารให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ เข้าใจ และปฏิบัติตามอย่างจริงจัง และเคร่งครัด ตลอดจนถึงจะเผยแพร่นโยบายนี้ต่อสาธารณะชน