นโยบายด้านคุณภาพ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู.อาร์.พี. มาร์เก็ตติ้ง มีความมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์ ของบริษัทฯ ตามที่ลูกค้าต้องการและมุ่งหวังด้วยความสุจริต โปร่งใส โดยกำหนดนโยบายคุณภาพ และจะทำการเผยแพร่ให้กับพนักงานทุกคน ทุกระดับของบริษัทฯ ได้เข้าใจ และนำไปปฏิบัติคงไว้ซึ่งนโยบายด้านคุณภาพ ดังนี้

"เราตั้งใจมุ่งมั่นผลิตสินค้า ที่ดีมีคุณภาพ และจะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า"

เพื่อให้การดำเนินงานของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู.อาร์.พี. มาร์เก็ตติ้ง เป็นไปตามนโยบายด้านคุณภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับการวางแผนคุณภาพ และบรรลุเป้าหมายซึ่งข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงกำหนดวัตถุประสงค์ นโยบายคุณภาพไว้ดังนี้

1. เพื่อการผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพตามความพึงพอใจของลูกค้า โดยมีความบกพร่องของสินค้าเป็น 0% ต่อปี (Reject Rate)

2. ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า โดยมีเป้าหมายและกานส่งมอบอยู่ที่ 95% ต่อปี

3. เพื่อมุ่งเน้นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามรายสาขาวิชาชีพ โดยต้องได้เข้ารับการอบรมตามรายสาขาอย่างน้อย 50% ต่อปี เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานมากขึ้น

4. มีการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดย 70% ของผลสำรวจ จะต้องผ่านเกณฑ์ให้มากกว่า 80%

5. เพื่อให้สินค้าได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ ตรงตามความพอใจของลูกค้า ข้อร้องเรียนจากลูกค้าต้องไม่เกิน 0.5% ต่อปี (ไม่รวมถึงเรื่อง Reject Rate)

Tags: นโยบาย