นโยบายด้านความปลอดภัย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู.อาร์.พี. มาร์เก็ตติ้ง เป็นผู้ประกอบกิจการด้านเสื้อผ้าแฟชั่น ทั้งด้านการหาวัตถุดิบ ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน โดยการจัดหาบริการที่อำนวยความสะดวกแก่การผลิต บริษัทฯ จึงได้มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีนโยบาย ดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการและพัฒนาระบบจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามกิจกรรมและแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของพนักงาน

2. ดำเนินกาธุรกิจด้วยการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

3. จัดหาและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ได้รับมาตรฐาน อย่างเหมาะสม และปลอดภัยในการทำงาน

4. ให้การสนับสนุนด้านความรู้ การฝึกอบรม และให้ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

5. ให้มีการสนับสนุน และส่งเสริมให้มีการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย และโรคจากการทำงาน

ทางบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุน ส่งเสริม กิจการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดำเนินการ และบรรลุตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ให้พนักงาน ผู้มาติดต่อ ผู้รับเหมา และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณะ