STRENGTH (จุดแข็ง)

1. ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้ามามากกว่า 20 ปี ทำให้มีความเข้าใจ ทั้งใน

แง่ของผู้ผลิต และผู้บริโภค

2. เป็นผู้ผลิตเองทาให้มีความคล่องตัว และความยืดหยุ่นสูง

3. มีความชำนาญในการหาวัตถุดิบจากต่างประเทศ ทั้งวัตถุดิบที่นามาผลิต

เสื้อผ้า เช่น ผ้า กระดุม อุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ จึงมั่นใจได้ว่าสินค้าของแบรนด์เราจะ

นำสมัยอยู่ตลอด

4. โรงงานที่มีมาตรฐาน ทั้งมาตรฐานทางจริยธรรม (ETI) และมาตร

ฐานทางเทคนิค (TCFMS) ทาให้ลูกค้ามั่นใจได้ถึงความปลอดภัย