WEAKNESS (จุดด้อย)

1. บริษัทเพิ่งเริ่มทำ RETAIL อาจยังไม่มีประสบการณ์เท่าที่ควร

2. อาจยังไม่เข้าใจ ความต้องการของลูกค้า