กลุ่มเป้าหมายผู้ซื้อ ตามช่วงอายุ

  • อายุระหว่าง 22 - 28 ปี

1. นักศึกษา

2. พนักงานฝึกงาน

3. พนักงานทั่วไป

 

  • อายุระหว่าง 29 - 35 ปี

1. พนักงานออฟฟิศ

2. นักธุรกิจ และเจ้าของธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น

 

  • อายุระหว่าง 36 - 40ปี

1. พนักงานออฟฟิศในตำแหน่งหัวหน้างาน ผู้ช่วยนักธุรกิจ ที่เริ่มประสบความสำเร็จ