นโยบาย - U.R.P.MARKETING | ยู.อาร์.พี. มาร์เก็ตติ้ง

Quality Policy

นโยบายด้านคุณภาพ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู.อาร์.พี. มาร์เก็ตติ้ง มีความมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์ ของบริษัทฯ ตามที่ลูกค้าต้องการและมุ่งหวังด้วยความสุจริต โปร่งใส โดยกำหนดนโยบายคุณภาพ และจะทำการเผยแพร่ให้กับพนักงานทุกคน ทุกระดับของบริษัทฯ ได้เข้าใจ และนำไปปฏิบัติคงไว้ซึ่งนโยบายด้านคุณภาพ ดังนี้

"เราตั้งใจมุ่งมั่นผลิตสินค้า ที่ดีมีคุณภาพ และจะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า"

เพื่อให้การดำเนินงานของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู.อาร์.พี. มาร์เก็ตติ้ง เป็นไปตามนโยบายด้านคุณภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับการวางแผนคุณภาพ และบรรลุเป้าหมายซึ่งข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงกำหนดวัตถุประสงค์ นโยบายคุณภาพไว้ดังนี้

1. เพื่อการผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพตามความพึงพอใจของลูกค้า โดยมีความบกพร่องของสินค้าเป็น 0% ต่อปี (Reject Rate)

2. ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า โดยมีเป้าหมายและกานส่งมอบอยู่ที่ 95% ต่อปี

3. เพื่อมุ่งเน้นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามรายสาขาวิชาชีพ โดยต้องได้เข้ารับการอบรมตามรายสาขาอย่างน้อย 50% ต่อปี เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานมากขึ้น

4. มีการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดย 70% ของผลสำรวจ จะต้องผ่านเกณฑ์ให้มากกว่า 80%

5. เพื่อให้สินค้าได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ ตรงตามความพอใจของลูกค้า ข้อร้องเรียนจากลูกค้าต้องไม่เกิน 0.5% ต่อปี (ไม่รวมถึงเรื่อง Reject Rate)